ارزاق خوابگاه متأهلی (سه ماهه بهار 1401)

چهارشنبه 25 خرداد 1401

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ساکن خوابگاه متأهلی شهرک می‌رساند لینک ارزاق متأهلی مربوط به (سه ماهه بهار 1401) جهت ثبت‌‌نام تا تاریخ ۱۴۰1/04/05 در وب سایت http://payment.sharif.ir فعال می‌باشد.

به اطلاع می رساند
لینک ارزاق متأهلی مربوط به سه ماهه بهار 1401 جهت ثبت نام تا تاریخ 1401/04/05 در وب سایت http://payment.sharif.ir فعال می‌باشد.

بدیهی است جهت ثبت نام ارزاق متأهلی ابتدا می‌بایست به وب سایت http://payment.sharif.ir مراجعه و بر روی سامانه پرداخت الکترونیکی معاونت دانشجویی کلیک نمایید و پس از آن در کادر “بابت”، گزینه ارزاق خوابگاه متأهلی را انتخاب کرده و تمام موارد درخواستی را با دقت تکمیل نمایید.

تذکر:

1- مهلت ثبت نام ارزاق خوابگاه متأهلی تا تاریخ 1401/04/05 بوده و این زمان غیرقابل تمدید می‌باشد.

2- فقط دانشجویانی مجاز به ثبت نام و دریافت ارزاق می‌باشند که در سامانه اسکان، خوابگاه متأهلی شهرک برای ایشان ثبت شده و ساکن خوابگاه باشند.

لینک ارزاق سه ماه بهار 1401